Igen Mégsem

Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

I. Értelmező rendelkezések

Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál

1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 21–35.) és a

2. 01-09-686813 cégjegyzékszámon nyilvántartott www.napi.hu Online Kft (1033 Budapest, Flórián tér 1.)

Weboldal: www.ceginfo.hu

Személyes adat: valamely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelők: azon alább meghatározott gazdasági társaságok, amelyek a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatással kapcsolatos adatokat saját technikai eszközeikkel kezelni jogosultak:

1. Wolters Kluwer Kft.

2. www.napi.hu Online Kft

Előfizető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki, vagy amely bármely, a „Céginfo.hu” márkanév alatt térítés ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, s mint ilyet a Szolgáltató – egyszeri vásárlás, előfizetés vagy bármely más jogcím alapján – nyilvántart.

Céginfo.hu: az a márkanév, amely alatt a Szolgáltatók a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtják;

Előfizetői Szerződés: az Előfizető által a teljes bizonyító erejű magánokirat (Polgári Perrendtartás 196. §) kellékeinek megfelelően aláírt és a Szolgáltató által elfogadott, a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés. Ilyen okirat hiányában Előfizetői Szerződésnek minősül a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokkal érintett valamely adatbázis frissítésének előfizetésére vagy az előfizetés módosítására vonatkozó egyéb egyértelmű – az előfizetés módosítása esetén kizárólag írásbeli – akaratnyilvánításnak a Szolgáltatóhoz történő eljuttatása (elektronikus vagy postai úton, faxon, illetőleg telefonon vagy a Szolgáltató meghatalmazottja útján), és ennek nyomán a Szolgáltató által a regisztrációs adatok (felhasználónév és jelszó), valamint az előfizetési időszakra vonatkozó számla Előfizetőnek történő elküldése.

Előfizetés, illetve Előfizetési Időszak: az Előfizetői Szerződés azon időszaka, amelyre – a „Céginfo.hu„ márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokhoz történő hozzáférés érdekében – a díjfizetés előre, számla ellenében megtörtént.

Felhasználó: a természetes személy Előfizető, illetőleg a nem természetes személy Előfizető szervezetéhez tartozó azon személyek, akik az Előfizetői Szerződés és a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatásokhoz jogszerűen hozzáférhetnek. Felhasználó továbbá az a személy vagy szervezet, illetőleg e szervezethez tartozó azon személy, aki vagy amely a Céginfo.hu márkanév alatt ingyenesen, illetve ingyenesen, de regisztrációhoz kötötten igénybe vehető szolgáltatásokhoz jogszerűen hozzáférhet.

Regisztráció: az a számítástechnikai vagy kommunikációs eszközök segítségével végrehajtott folyamat, amelynek lefolytatásával, és ennek során a Szolgáltató által kért adatok megadásával valamely személy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó egyes szolgáltatásokhoz jogszerűen hozzáférhet.

Aktiváló kód: az a betűkből és/vagy számokból és/vagy más grafikus jelekből a Szolgáltató által generált … tagú azonosító jel, amelyet a Szolgáltató az Előfizető részére kiad, és amelynek a Weboldalra történő bejelentkezéskor történő használata szükséges az Előfizetéshez kötött szolgáltatások igénybe vételéhez.

Rendeltetésszerű felhasználás a látható és kattintható felületek böngészőn használata segítségével egy természetes személy Felhasználó általi alkalmazása.

Nem rendeltetésszerű felhasználás: minden olyan adatlekérés, ami valamilyen segédeszközt (szkript, bot stb) vesz igénybe, melynek célja az adatok tömeges letöltése és/vagy a szerver túlterhelése.

II. Az ÁSZF tárgya

1. A jelen ÁSZF tárgyát a „Céginfo.hu” márkanév alatt a regisztrált és Aktiváló kóddal rendelkező Előfizetők számára térítés ellenében igénybe vehető, meghatározott időközönként frissített digitális/online adatbázisból és számítástechnikai programból álló, és az ezekhez történő hozzáférést biztosító, továbbá az adatbázisban lévő adatok meghatározott módszerek szerinti csoportosítását lehetővé tevő szolgáltatások képezik.

A szolgáltatásokkal érintett adatbázisok tartalmát a Magyarországon bejegyzett cégeknek a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) hivatalos lapjaként megjelenő E-Cégközlönyben, valamint a KIM által egyéb módon közzétett végzések alapján megjelenített adatok képezik, ideértve a Microsec Zrt. által kezelt és speciális struktúrában szolgáltatott cégadatokat is.

Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján a fenti adatbázis elérhetőségét, valamint folyamatos és rendszeres frissítését szolgáltatja az Előfizetőnek. A Céginfo.hu változtatás nélkül, teljes pontossággal tükrözi a fent említett E-Cégközlönyben és végzésekben közzétett rovatokat és az azokban foglalt adatokat.

2. A jelen ÁSZF tárgyát képezik az 1. pont szerinti szolgáltatásoknak a regisztrációt követően térítésmentesen igénybe vehető egyes részeire vonatkozó szolgáltatások is. Az így igénybe vehető szolgáltatások körét a Szolgáltató a Weboldalon határozza meg, azt bármikor egyoldalúan megváltoztathatja, szolgáltatást ingyenesen igénybe vevők körét korlátozhatja.

3. A Szolgáltató az Előfizetési Időszak alatt az Előfizetői Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott mennyiségben és módon biztosítja az Előfizetőnek a Céginfo.hu használati jogát.

4. A Céginfo.hu használatához, optimális működéséhez szükséges minimális hardver és szoftver konfigurációt az Előfizető biztosítja. Minimális szoftver igény Céginfo.hu. futtatásához: InternetExplorer 8-as, vagy annál újabb verzió, Firefox 10.0, vagy annál újabb verzió, Chrome 15, vagy annál újabb, Safari: 5.1

III. Szolgáltatások 

A Céginfo.hu szolgáltatás önálló modulokból áll. Az alapmodul megléte alapfeltétele a többi modul megvásárlásának. Az egyes modulok megvásárlásával bővülnek az igénybe vehető szolgáltatások. 

  • Céginfo.hu alapmodul – cégadatok megtekintése, keresés, listák készítése
  • Kapcsolati ábra modul – kapcsolati ábra, magánszemélyek keresése
  • Pénzügyi modul – pénzügyi beszámolók, elemzések 
  • Cégfigyelő modul – változások követése, értesítés
  • Kockázatelemző modul – kockázati számítás 

A modulok részletes tartalmi leírása a Weboldalon található. A mindenkor aktuális árakat a Weboldalon hozzáférhető árlista tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja a jogot az árak megváltozatására.

IV. Felhasználó jogai és kötelezettségei

1. Felhasználó kizárólag Rendeltetésszerű használat keretében jogosult használni a jelen ÁSZF, illetve az Előfizetői Szerződés szerinti szolgáltatásokat.

2. A használat a Céginfo.hu oldalon történő keresést, majd a találati listáról dokumentumok megtekintését, letöltését jelenti.

3. A letöltött dokumentumokat az Felhasználó saját gépére elmentheti, használhatja, a kitölthető dokumentumokat kitöltheti, és felhasználhatja. 

4. Felhasználó nem fejtheti vissza az adatbázist, illetőleg az adatbázishoz vagy az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftvereket.

5. Felhasználó letöltésekhez és megjelenítésekhez nem alkalmazhat skriptet, botot vagy bármilyen automatizált letöltési módszert.

6. A letöltött dokumentumot harmadik személynek átadni, azt sokszorosítani, közzétenni, nyomtatott, vagy elektronikus formában továbbhasznosítani nem lehet.

7. A szolgáltatáshoz fűződő jogosultságok nem ruházhatóak át.

8. Egy felhasználói névvel egyidejűleg egy számítógépről, egy böngészőből lehetséges a bejelentkezés. A több felhasználós használatot a Szolgáltató technikailag korlátozza (ugyanazon felhasználói kódokkal egyidejűleg csak egy Felhasználó képes a rendszer használatára).

9. Az alkalmazáson tilos bármilyen olyan adatlekérés, amely a szolgáltatás Nem rendeltetésszerű felhasználásával (például szkriptek alkalmazásával) történik, vagy amelyik a túlterhelést okoz, illetve okozhat a szolgáltatást biztosító szerverek bármelyikén. Amennyiben a Szolgáltató egy Felhasználónál ilyen, vagy ennek gyanújára okot adó felhasználást észlel, jogosult a Felhasználó belépési jogát – amennyiben ez technikailag lehetséges, egyidejű tájékoztatás mellett - azonnali hatállyal felfüggeszteni, ill. akár más egyéb technikai megoldás (pl: IP cím letiltás) segítségével is korlátozni az adott Felhasználó szerver elérését. 

Nem rendeltetésszerű felhasználás esetén a Szolgáltatók minden szükséges és lehetséges jogi lépést megtesznek az ilyen használat megszüntetése, és a Nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatók bármelyikének okozott károk megtérítése érdekében.

V. Az Előfizetői Szerződés hatálya

1. A jelen ÁSZF-ben foglaltak az Előfizetői Szerződés kötelező tartalmát képezik, és rendelkezéseit kötelezően alkalmazni kell a térítésmentesen, de Regisztráció alapján igénybe vehető szolgáltatásokra is. Ennek megfelelően az Előfizetői Szerződés hatályba lépésének, illetőleg a Regisztrációhoz kötött használatnak feltétele, hogy az Előfizető, illetőleg a regisztrált Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit az Aktiváló kód első használatakor, illetve a Regisztráció során elfogadja.

2. A Szolgáltatónak az Előfizetői Szerződés alapján keletkező szolgáltatási kötelezettsége – az Előfizető eltérő rendelkezésének hiányában – a megrendelést követően kezdődik, postai úton megküldött számla esetén legkésőbb a szolgáltatás díjának jóváírását követő munkanapon, míg bankkártyás fizetés esetén legkésőbb a megfizetett díj jóváírását követő 24 órán belül.

3. Az Előfizetői Szerződés – az Előfizetői Szerződésben megjelölt hozzáférési időszakra - határozott időtartamra jön létre azzal, hogy a Szerződés az Előfizetési Időszak lejárta után hatályban marad (automatikus meghosszabbodás), amennyiben Előfizető a szolgáltatás esedékes díját a jelen ÁSZF V.6. pontja szerint kiegyenlítette.

4. Az új Előfizetői Szerződés indulásakor a Szolgáltató előfizetési számlát állít ki, melyet az Előfizetőnek postán megküld. 

5. Az Előfizetési Időszakot követően a további Előfizetési Időszakra vonatkozóan a Szolgáltató a folyamatban lévő Előfizetési Időszak lejártát megelőzően, legkésőbb a lejáratot megelőző hónapban postai úton tájékoztatja az Előfizetőt az előfizetés meghosszabbításának módjáról. 

6. Amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződés (az Előfizetési Időszak) meghosszabbításához az Előfizetői Szerződés lejáratát megelőzően kiküldött tájékoztató mellékletét képező nyilatkozatot a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF VII. 2. pontjában foglaltaknak megfelelően megküldi, Szolgáltató a következő időtartamra vonatkozóan kiállítja a számlát az Előfizető részére, aki azt köteles a számlában megjelölt határidőn belül kiegyenlíteni.

Amennyiben az Előfizető ezen számlát nem fizette be az azon feltüntetett fizetési határidőig, úgy Szolgáltató – választása szerint – 

a. a szolgáltatást felfüggeszti, vagy
b. a fizetési határidőn túl, de maximum az új (változtatott konstrukcióval hosszabbodó/megújuló (változatlanul hosszabbodó)

Előfizetési Időszak első napjától 90 naptári napig biztosítja Előfizetőnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférést korlátozás nélkül, és amennyiben a befizetés ezen időszak alatt sem történik meg, úgy a szolgáltatást felfüggeszti. 

Ha a felfüggesztést követő 8 naptári napon belül sem történik meg a számla kiegyenlítése, úgy a Szolgáltató – minden további jognyilatkozat nélkül – a keletkezett összes követelését (ideértve a meghosszabbodott teljes időszakra jutó összes előfizetési díjat) érvényesítheti, illetve – választása szerint – jogosult az Előfizetői Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására és az általa nyújtott szolgáltatás összes díjának és felmerült költségének az Előfizető felé történő kiszámlázására a mindenkori érvényes árlista díjtételei alapján (havi díjszabás költség).

VI. Fizetési feltételek

1. A Céginfo.hu előfizetési árát a Szolgáltató által kiadott aktuális árlista tartalmazza, melynek alapján – az Előfizetői Szerződésben foglaltak szerint – az Előfizető díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított

a. postai úton megküldött számla ellenében, a számlában megjelölt fizetési határidőre,
b. bankkártyás fizetés esetén azonnal.

2. Az Előfizető – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – köteles a teljes Előfizetési Időszakra eső díjat előre, egy összegben megfizetni. 

3. Ha az Előfizető a számlában szereplő díjat, az ott jelzett fizetési határidő lejáratát követő 15 napon belül nem egyenlíti ki, vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató írásban felszólítja a teljesítésre. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a Szolgáltató az Előfizetőt a szolgáltatásból kizárhatja, továbbá jogosult az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

4. Az előfizetési díj megfizetésére – az adatbázis tényleges felhasználójától függetlenül – az Előfizető köteles.

5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 58. § (1) bekezdésének értelmében a Szolgáltató az előfizetésről kiállított számláin teljesítési időpontnak a fizetési határidővel megegyező napot jelöli meg, mint a felek közötti elszámolás időpontját.

VII. Adatszolgáltatás, adatkezelés

1. Az Előfizető, valamint a szolgáltatásokat Regisztrációhoz kötötten igénybe vevő Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti bármely szolgáltatás megrendelésekor, de legkésőbb az Előfizetői Szerződésben, illetőleg a Regisztráció során köteles a Szolgáltatónak megadni minimálisan az Előfizető megfelelő azonosításához és a számlázáshoz szükséges, a Szolgáltató által kért adatokat. Ezen adatok megváltozását az Előfizető, valamint a regisztrált Felhasználó köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul írásban bejelenteni. A bejelentés elmaradásából eredő, a Szolgáltatónál felmerülő kárt az Előfizető, illetve a regisztrál Felhasználó köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni.

2. Az Előfizető és a regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF alapján a Céginfo.hu márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokat a I. fejezetben megjelölt Szolgáltatók közösen, egymással folyamatosan együttműködve nyújtják, ezért az Előfizető és a regisztrált Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó megrendeléssel és/vagy az Előfizetői Szerződés aláírásával, illetve a Regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelésben, az Előfizetői Szerződésben, a Regisztráció során, továbbá az Előfizetői Szerződés, illetve a Regisztrációhoz kötött használat fennállása során a Szolgáltatók bármelyike részére átadott adatát mind a Szolgáltatók, mind pedig az I. fejezetben megjelölt Adatkezelők jogosultak kezelni.

3. Az Előfizetők adatainak kezelésére és védelmére egyebekben a Weboldalon közzétett „Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat”, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

VIII. Ügyfélszolgálat, helpdesk

1. A Céginfo.hu márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos előfizetői igények kiszolgálására és támogatására, illetőleg a megfelelő tájékoztatás érdekében a Szolgáltató Ügyfélszolgálatot és Helpdesket működtet. Az Ügyfélszolgálat a számlázással kapcsolatos esetekben, valamint bármely adatbázist érintő kérdésben általános információkkal ad tájékoztatást és felvilágosítást, míg a Helpdesk az adatbázisok telepítésével, kezelésével kapcsolatban nyújt technikai támogatást munkanapokon 9 és 16 óra között. Telefonszám: +36 (1) 464-5656 

2. Az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozata (pl. módosítás, lemondás, megszüntetés) akkor minősül jogszerűnek, ha azt a kézbesítés megtörténtének igazolására alkalmas módon írásban (elektronikus vagy postai úton, illetőleg faxon) juttatja el a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához. A Céginfo.hu márkanév alatt nyújtott szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos jognyilatkozat szóban (telefonon) is megtehető. Az ilyen telefonos nyilatkozatokat a Szolgáltató jogosult rögzíteni.

IX. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, reparáció, szavatosság, rendelkezésre állás

1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik: 

1. az Előfizetési Időszak lejártával, amennyiben azt a felek nem hosszabbítják meg a jelen ÁSZF V. fejezetében rögzítettek szerint.

2. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

3. az üzleti/intézményi Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;

4. a természetes személy Előfizető halálával;

5. a felek közös megegyezésével. 

Az Előfizetői Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. 

A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja az Előfizetői Szerződést és megszüntetheti az adatbázis frissítését, illetőleg az Előfizetői Szerződés szerinti bármely szolgáltatást, ha az Előfizetői szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket az Előfizető súlyosan megszegi, így különösen, amennyiben a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a IV. fejezetben rögzített bármely kötelezettség megszegése.

Az Előfizetői Szerződés megszűnését követően az Előfizető újabb megrendelését csak új szerződésre vonatkozó feltételekkel érvényesítheti. 

2. Reparáció és szavatosság, rendelkezésre állás 

1. A Szolgáltató az Előfizető által bejelentett adat- és programhibákat a hiba bejelentését követő 30 napon belül kivizsgálja és – lehetőségei szerint – kijavítja.

2. A Szolgáltató kizárólag az aktuális adatbázisért tartozik szavatossággal.

3. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

4. Szolgáltatás rendlelkezésre állása: min. 95%

X. Jogfenntartás 

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatbázisok, az azt kezelő és megjelenítő szoftverek bárminemű módosítására. 

2. A Szolgáltató fenntartja az adatbázisok és azok frissítései ármódosításának jogát. 

XI. A felelősség korlátozása

1. A Céginfo.hu révén szolgáltatott scoring, értékelési eljárások és elemzések tájékoztató jellegűek, statisztikai alapon, kizárólag a II.1. pontban megjelölt nyilvános adatbázisokból nyert objektív tényadatokból készülnek, nem vesznek figyelembe egyedi sajátosságokat. Az ezen szolgáltatások nyújtása során kialakuló eredmények a gazdasági tudományok által elfogadott statisztikai módszerek alkalmazásából adódó következtetéseket tartalmazzák, és semmiképpen sem tekinthetők a Szolgáltatóknak a szolgáltatással érintett cégekre vonatkozó értékítéletének vagy véleményének. Ezeket az eredményeket az Előfizető kizárólag a saját maga számára jogosult felhasználni, nem jogosult azokat harmadik személynek átadni, sokszorosítani, közzétenni, nyomtatott vagy elektronikus formában továbbhasznosítani. Ennek megfelelően a Szolgáltatók mind az ezen szolgáltatások keretében elemzett cégekre, mind pedig az elemzéseket, következtetéseket, stb. felhasználókra vonatkozóan kizárnak minden olyan felelősséget, ami kizárólag ezeken a minősítéseken, elemzéseken, következtetéseken stb. alapul, vagy azokkal bármely módon összefüggésbe hozható.

2. A Szolgáltatók a Céginfo.hu márkanév alatt nyújtott szolgáltatások alapját képező adatbázis létrehozása és frissítése során igyekeznek mindig a legnagyobb gondossággal eljárni, mindazonáltal az eltérő logikájú adatfolyam, valamint a közhiteles nyilvántartások esetleges nem publikált módosulási lehetőségei miatt a Szolgáltatók nem vállalnak garanciát arra, hogy a megjelenő adatok teljes mértékben megegyeznek a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kezelt nyilvános és közhiteles elektronikus Cégnyilvántartás adataival, továbbá azért sem, hogy a hivatkozott nyilvános és közhiteles nyilvántartások adatai helyesek. Ezen tényállásokkal kapcsolatban a Szolgáltatók minden kártérítési és egyéb felelősséget kizárnak, csakúgy, mint a téves vagy hibás adattartalommal kapcsolatban arra tekintettel, hogy az adatokat a Microsec Zrt. kezeli és szolgáltatja.

3. Az Előfizető és a regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások, illetőleg a Weboldal az internetes világhálón működnek, amelynek működése nem ellenőrizhető, illetve nem tekinthető biztonságosnak. Erre tekintettel a Szolgáltatók kizárnak minden olyan felelősséget, amely az internetes világháló nem megfelelő működéséből ered, ideértve különösen a világháló működésének leállását, az adatátvitel sebességét, a Weboldal esetleges elérhetetlenségét, továbbá az adatok elveszéséből vagy illetéktelen behatolásokból eredő károkért való felelősséget.

4. A jelen ÁSZF-ben, illetőleg az Előfizetői Szerződésben foglaltak, továbbá a Céginfo.hu keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele nem érinti az Előfizetők és más Felhasználók azon kötelezettségét, hogy figyelemmel kell lenniük a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is, és azok betartásával kötelesek eljárni.

5. www.Napi.hu Online Kft kizárólag a céginfo.hu szolgáltatás webes megjelenítését és a szolgáltatás népszerűsítését biztosítja, nem vállal szerepet az adatbázis működtetésében és feltöltésében. Ebből adódóan nem vállal semmilyen felelőséget az adatbázisban közölt adatok tartalmáért.

XII. Jogviták

1. Az Előfizetők és más Felhasználók, illetve a Szolgáltatók között, továbbá a jelen ÁSZF, az Előfizetői Szerződés vagy más használat alapján, illetőleg azokkal összefüggésben keletkező vitás kérdések rendezését az érintett felek kötelesek elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül megkísérelni.

2. Amennyiben a felek vitáját peren kívül nem sikerül rendezni, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, illetve az elvárható ésszerű időtartamon túl elhúzódó, úgy a felek a jogvita elbírálása céljából jogosultak hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bírósághoz, illetve a Tatabányai Törvényszékhez, mint kizárólagosan illetékes bírói fórumhoz fordulni.

XIII. Egyéb rendelkezések

1. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a Szolgáltatók a Weboldalon teszik közzé, megjelölve annak hatályba lépési időpontját. A Szolgáltatók jogosultak a jelen ÁSZF-et módosítani vagy visszavonni. Az ÁSZF visszavonására vagy módosítására vonatkozó értesítést a Szolgáltatók ezek hatályba lépése előtt 30 (harminc) nappal teszik közzé a Weboldalon.

2. A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó regisztrált megrendeléssel és/vagy az Előfizetői Szerződés megkötésével és/vagy a Weboldalon történő Regisztrációval a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, továbbá a Weboldalon közzétett „Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat”-ot az Előfizető által elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF és az „Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat” mindenkor hatályos szövege a Weboldalról az Előfizető vagy bármely más Felhasználó által bármikor letölthető. Az Előfizetői Szerződés létrejötte, valamint a Regisztráció az Előfizető, illetve a Felhasználó részéről egyben annak kinyilvánítását is jelenti, hogy az ÁSZF-et és az „Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat”-ot a szerződés létrejötte, illetve a Regisztrációhoz kötött használat előtt teljes terjedelmében megismerte, s azok nem tartalmaznak az Előfizető, illetve a Felhasználó hátrányára egyoldalú és indokolatlan vagy más módon tisztességtelen kikötést.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF 2012.12.01-jén lép hatályba.

Budapest, 2012.12.01.